Stockholm:08-574 00 200Göteborg:031- 96 10 70

Anlita en Business Controller

Anlita en business controller

Business Controller

En business controller arbetar nära affären i verksamheter/affärsområden/divisioner med planering och uppföljning av affären. Fokus är intern styrning vilket innebär att business controllerns arbetspartner är personer i verksamheten, t ex affärsområdeschefer eller verksamhetschefer på olika nivåer. Hyr du inte en business controllern får du en konsult som är expert på budget och prognos, rapportering och analys av affären. Analysen kan även vara av icke finansiell karaktär, t ex kundnytta och kvalitetsmåttsmått. Business controllern ansvara ofta för utvecklingen av den interna styrningen inklusive strategisk planering, mål och resultatstyrning.  Man är delaktig i DD processer, anbud, upphandlingar och inköp. Business controllern kan rent organisatorisk finnas på olika ställen organisationen och kan således benämnas affärsområdescontroller, divisionscontroller, group controller osv. Controllern kan organisatorisk tillhöra verksamheten och rapportera till affärsområdeschef/divisionschef/regionchef men kan även tillhöra ekonomifunktionen och rapporter då till ekonomichef, CFO eller controllerchef.


  

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.